Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
English
Είσοδος Μέλους
Νέα πληρωμή
Όροι Χρήσης
 
Οροι χρήσης διαδικτυακού τόπου
www.livepay.gr
 
 
1. Προοίμιο
1.1. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.livepay.gr (στο εξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») της Τράπεζας Eurobank AE (στο εξής η «Τράπεζα») έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το τίμημα για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από επιχειρήσεις και οργανισμούς, με χρήση πιστωτικής τους κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή χρεωστικής τους κάρτας εκδόσεως της Τράπεζας (στο εξής οι «Συναλλαγές»). Έδρα της Τράπεζας είναι η Αθήνα (οδός Όθωνος 8, ΤΚ 10557) και τα γραφεία της κεντρικής της διοίκησης βρίσκονται επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20 Τ.Κ 105 57. Αθήνα. Η Τράπεζα είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Αριθμό 154558160000, εποπτεύεται από την Tράπεζα της Ελλάδος (Διαδικτυακός Τόπος www.bankofgreece.gr) και υπόκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Διαδικτυακός Τόπος www.hba.gr).
1.2. Οι παρόντες όροι είναι διαρκώς διαθέσιμοι στους συναλλασσόμενους μέσω ειδικού συνδέσμου (link) που υπάρχει σε κάθε ιστοσελίδα του Διαδικτυακού Τόπου. Οι συναλλασσόμενοι αποδέχονται τους παρόντες όρους πριν τη διενέργεια κάθε Συναλλαγής, όσοι δε εξ αυτών επιθυμούν να εγγραφούν τους συνδρομητές του Διαδικτυακού Τόπου αποδέχονται τους παρόντες όρους κατά την εγγραφή τους αυτή σύμφωνα με τον όρο 3.2 κατωτέρω.
 
2. Διενέργεια Συναλλαγών  
2.1. Ο κάτοχος της κάρτας (στο εξής ο «Κάτοχος») αφού εισέλθει στο Διαδικτυακό Τόπο, θα επιλέγει την επιχείρηση στην οποία επιθυμεί να καταβάλει το πληρωτέο ποσό και θα καταχωρεί στα οικεία πεδία, τα στοιχεία της κάρτας του [ονοματεπώνυμο κατόχου, τύπος και αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, αριθμός εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στον χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV2/VISAή CVC/MC)], το ποσό της πληρωμής, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mailaddress) ή τηλέφωνο επικοινωνίας (προαιρετικά), τον κωδικό πληρωμής, εφόσον υφίσταται, καθώς και τυχόν πρόσθετα σχόλια στο «ελεύθερο πεδίο» της ιστοσελίδας. Επίσης θα υπάρχει και επιλογή  για έκδοση τιμολογίου. .
2.2.Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω στοιχείων, ο Κάτοχος εγκρίνει τη Συναλλαγή με την ενεργοποίηση της ένδειξης «Ολοκλήρωση» (ή άλλης παρεμφερούς φράσης) που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του. Με την ενεργοποίηση της ένδειξης αυτής, η σχετική εντολή έχει περιέλθει στην Τράπεζα και δεν είναι δυνατή η ανάκλησή της από τον Κάτοχο.
2.3. Η Συναλλαγή εκτελείται αμέσως μόλις περιέλθει στην Τράπεζα η εντολή του Κατόχου, εκτός αν η τελευταία δόθηκε σε ημέρα που είναι αργία, οπότε εκτελείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μετά την εκτέλεση της Συναλλαγής, ο Κάτοχος λαμβάνει αυτόματα αποδεικτικό της Συναλλαγής, το οποίο - σε περίπτωση που το έχει αιτηθεί - μπορεί και να του αποσταλεί και  με email στη δηλωθείσα από αυτόν ηλεκτρονική δ/νση. Σε περίπτωση που η Συναλλαγή δεν εκτελεσθεί, ο Κάτοχος ενημερώνεται αμέσως για την απόρριψη της Συναλλαγής – και αν είναι εφικτό – και για το λόγο αυτής.  
2.4. Το «ελεύθερο πεδίο» στις ιστοσελίδες του Διαδικτυακού Τόπου παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την καταχώριση κειμένου, προκειμένου ο Κάτοχος και η επιχείρηση να γνωρίζουν την αιτία της πληρωμής. Η αναγραφή και αποστολή στην Τράπεζα κειμένου υβριστικού χαρακτήρα ή κειμένου το οποίο, εν γένει, έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη απαγορεύεται αυστηρά. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Κάτοχος  φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και η Τράπεζα ή/και η επιχείρηση επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μη εκτελέσει Συναλλαγή  ή να ζητήσει από τον Κάτοχο διευκρινίσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι οδηγίες που έχουν δοθεί μέσω του ελεύθερου πεδίου περιέχουν όρους, αιρέσεις ή και προθεσμίες αντιφατικές προς το περιεχόμενο των λοιπών πεδίων που αφορούν στη συγκεκριμένη Συναλλαγή ή που απαιτούν η Τράπεζα να επιβεβαιώσει την επέλευσή τους.
 
3. Εγγραφή Κατόχου στους συνδρομητές του Διαδικτυακού Τόπου.
3.1. Στην περίπτωση που ο Κάτοχος εγγραφεί στους συνδρομητές του Διαδικτυακού Τόπου, η διενέργεια των Συναλλαγών θα γίνεται με τη χρήση κωδικών (εφεξής «οι Κωδικοί Πρόσβασης»). Οι Κωδικοί Πρόσβασης ορίζονται από τον Κάτοχο κατά την εγγραφή του και αποτελούνται από το usernameκαι τον κωδικό εισόδου. Το username αποτελείται από τη δηλωθείσα ηλεκτρονική δ/νση του Κατόχου και ο κωδικός εισόδου από στοιχεία ελεύθερης επιλογής του.  Ο Κάτοχος, κατά την εγγραφή του στους συνδρομητές του Διαδικτυακού Τόπου, υποχρεούται επίσης να απαντήσει σε μία από τις διαθέσιμες ερωτήσεις υπενθύμισης του κωδικού εισόδου, ώστε σε περίπτωση κατά την οποία δεν τον θυμάται, να του αποσταλεί νέος, εφόσον απαντήσει σωστά στην ίδια ερώτηση.
3.2. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά την αποδοχή των παρόντων όρων από τον Κάτοχο, με την αποστολή απαντητικού email της Τράπεζας στη δηλωθείσα ηλεκτρονική του δ/νση. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον τρόπο αυτό εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία του απαντητικού email της Τράπεζας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στο Διαδικτυακό Τόπο και ακολουθώντας τις οδηγίες που εκεί αναφέρονται. Εάν ο Κάτοχος έχει, νωρίτερα από τη δήλωσή του αυτή, διενεργήσει έστω και μια Συναλλαγή, θα θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην εκπλήρωση της σύμβασης από την Τράπεζα,  μη δυνάμενος να αναζητήσει το ποσό της Συναλλαγής στην περίπτωση που εν συνεχεία υπαναχωρήσει. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης συνεπάγεται απενεργοποίηση των Κωδικών Πρόσβασης και του λογαριασμού του ως εγγεγραμμένου Κατόχου.  
3.3. Ο εγγεγραμμένος Κάτοχος έχει πρόσθετες δυνατότητες σε σχέση με τις Συναλλαγές, όπως οι πρόσθετες αυτές δυνατότητες κάθε φορά του γνωστοποιούνται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, όπως, ενδεικτικά, να ενημερώνεται από την οθόνη του υπολογιστή του ή με εκτύπωση για εκτελεσθείσες Συναλλαγές, να αποθηκεύει τα στοιχεία των καρτών του ώστε να μην τα εισάγει κάθε φορά που πραγματοποιεί πληρωμή, να αλλάζει τον κωδικό εισόδου και την ερώτηση υπενθύμισης κωδικού εισόδου καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που είχε καταχωρίσει κατά την εγγραφή του.
 
4. Επιβαρύνσεις Κατόχου
        Η πρόσβαση του Κατόχου στο Διαδικτυακό Τόπο είναι άνευ χρέωσης ενώ ενδέχεται να υπάρξει χρέωση της κάρτας με προμήθεια κατα τη διενέργεια συναλλαγών προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η χρέωση της κάρτας υπόκειται στις επιβαρύνσεις που προβλέπονται απο τους όρους της οικείας σύμβασης χορήγησής της.
 
5. Ευθύνη Τράπεζας
5.1. Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν αποτελεί ηλεκτρονική τοποθεσία για τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση, αλλά μόνον για την εξόφληση του αντιτίμου των υπηρεσιών τις  οποίες ο Κάτοχος λαμβάνει από την  επιχείρηση. Η Τράπεζα δεν συνδέεται συμβατικά κατ’ αποκλειστικότητα με τις επιχειρήσεις, η δε κάρτα χρησιμοποιείται από αυτές ως μέσο πληρωμής και μόνο, ώστε η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη από την τυχόν αδυναμία, άρνηση ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από πλευράς επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τον Κάτοχο, ούτε ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να προβάλλει εναντίον της Τράπεζας τυχόν ενστάσεις, αντιρρήσεις ή αξιώσεις του που απορρέουν από τις σχέσεις του με τις επιχειρήσεις, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.
5.2. Η Τράπεζα, δεδομένης της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου, καταβάλλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια οι παρεχόμενες από οποιονδήποτε τρίτο, ιδίως από τις επιχειρήσεις, πληροφορίες να αναρτώνται στον Διαδικτυακό Τόπο, όπως διαβιβάζονται στην Τράπεζα από τους τρίτους. Οι ανωτέρω πληροφορίες, αλλά και οποιαδήποτε άλλη που παρέχεται στον Κάτοχο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, δεν αποτελούν, άμεση ή έμμεση, προτροπή ή συμβουλή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης επιφέρουσας οικονομικά αποτελέσματα. Ο Κάτοχος οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση.
5.3. Η Τράπεζα επιμελείται της λειτουργίας του Διαδικτυακού της Τόπου επί εικοσιτετραώρου βάσεως (εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες), ρητά μη ευθυνόμενη πάντως σε περίπτωση που σημειωθεί οιαδήποτε διακοπή, η οποία οφείλεται σε α) γεγονότα ανώτερης βίας, όπως πτώση ή καθυστέρηση των δικτύων, ή διακοπή της ηλεκτροδότησης ή απεργία του προσωπικού της Τράπεζας β) προγραμματισμένες ή μη εργασίες για τη συντήρηση ή την αναβάθμιση της τεχνολογικής της υποδομής, ή γ) λανθασμένη πληκτρολόγηση του Κατόχου ή δυσλειτουργία του τεχνικού εξοπλισμού του Κατόχου ή τρίτου.
5.4. Η Τράπεζα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο του δικού της συστήματος, όπως αυτά επιβάλλονται από τη συναλλακτική πρακτική. Η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Εντούτοις, η Τράπεζα δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Κατόχου, η οποία προκαλείται από ιό.
5. 5 Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον Κάτοχο για οποιαδήποτε ζημία τυχόν αυτός υποστεί κατά τη διενέργεια των Συναλλαγών εκτός αν τη βαρύνει πταίσμα. Σε κάθε περίπτωση δεν ευθύνεται για γεγονότα που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της, όπως για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων περιλαμβανομένου και του Κατόχου.
 
6. Ευθύνη του Κατόχου
6.1. Ο Κάτοχος υποχρεούται να διενεργεί τις Συναλλαγές σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις οδηγίες της Τράπεζας, όπως αυτές του γνωστοποιούνται κατά τη στιγμή της Συναλλαγής. Οδηγίες για τη διενέργεια των Συναλλαγών υπάρχουν και σε ειδικό οδηγό χρήσης που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένος στο Διαδικτυακό Τόπο (στο εξής ο «Οδηγός Χρήσης») και αποτελεί με τους παρόντες όρους ένα ενιαίο και αναπόσπαστο όλο. Ο Κάτοχος οφείλει να επιδεικνύει αυξημένη επιμέλεια κατά την καταχώριση των στοιχείων των Συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση οι σχετικές καταχωρήσεις του να είναι  απόλυτα σαφείς, πλήρεις και ακριβείς, άλλως η Τράπεζα δεν υποχρεούται σε εκτέλεση αυτών.  Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την καταχώριση λανθασμένων στοιχείων από τον Κάτοχο, ο οποίος είναι και ο μόνος που ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και τον νόμιμο χαρακτήρα αυτών των καταχωρήσεων.
6.2. Ο Κάτοχος υποχρεούται να έχει εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή τις τελευταίες, συμβατές με το σύστημα της Τράπεζας, ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirusprograms, antispywear, firewalls κ.λπ.) και σε καμία περίπτωση να μην αποθηκεύει σε αυτόν μη αναγνωρισμένα προγράμματα ή προγράμματα άνευ νομίμου αδείας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.
6.3. Ο Κάτοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Τράπεζα, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων ή των βοηθών εκπληρώσεώς του, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργεια αυτών ή και του ίδιου.
6.4. Ο κωδικός εισόδου ισοδυναμεί  με την υπογραφή του Κατόχου και είναι αυστηρά προσωπικός.  Ο Κάτοχος υποχρεούται να μην τον χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων και να τον κρατά απόλυτα μυστικό, τυχόν δε φύλαξη του κωδικού αυτού σε αναγνώσιμη μορφή συνιστά βαριά αμέλεια εκ μέρους του. Ο Κάτοχος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Τράπεζα σε οποιαδήποτε περίπτωση, έστω και υπόνοιας,  ακούσιας ή εκούσιας διαρροής τους προς οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να απενεργοποιηθεί η δυνατότητα διενέργειας Συναλλαγών. Ο Κάτοχος έχει την πλήρη ευθύνη για τυχόν διενέργεια Συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο μέχρι τη χρονική στιγμή της γνωστοποίησης στην Τράπεζα της διαρροής του κωδικού εισόδου.
6.5. Ο Κάτοχος οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τους όρους χρήσης της κάρτας του καθώς και από την κείμενη νομοθεσία για την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, όπως, ενδεικτικά, να λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας, να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση την εκδότρια τράπεζα για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας κ.λπ.
6.6. Ο Κάτοχος αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει για τη θετική ή αποθετική ζημία, που ενδεχόμενα θα υποστεί ο ίδιος από τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του που απορρέουν συνολικά από τον όρο 5.
 
7. Μέσα επικοινωνίας
Ο Κάτοχος, για τις ανάγκες του όρου 5.4 ανωτέρω καθώς και για κάθε θέμα που αφορά στη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή τις Συναλλαγές, επικοινωνεί με την Τράπεζα είτε μέσω του Διαδικτυακού Τόπου χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει σ΄αυτόν, είτε τηλεφωνικά στους αριθμούς τηλεφωνικής κλήσης που εκάστοτε ανακοινώνονται σ΄αυτόν μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. 
 
8. Αναστολή λειτουργίας Διαδικτυακού Τόπου
Η Τράπεζα δύναται να αναστέλλει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή τη δυνατότητα διενέργειας Συναλλαγών, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό, όπως για παράδειγμα όταν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή όταν χρειάζεται να προβεί στη συντήρηση του δικτύου. 
 
9. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τον Κάτοχο δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτού επί των εν γένει δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, των οποίων η Τράπεζα, οι επιχειρήσεις ή τυχόν τρίτοι είναι νόμιμοι δικαιούχοι. Οποιαδήποτε αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, απομίμηση ή παραποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, και οποιαδήποτε εν γένει προσβολή αυτών από τον Κάτοχο συνιστά παράνομη, αθέμιτη και ποινικώς κολάσιμη πράξη και απαγορεύεται αυστηρά, επιφέρουσα άλλως τις κυρώσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σε βάρος του Κατόχου.
 
10. Τροποποιήσεις
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της προσαρμογής της στις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και αναβάθμισης των υπηρεσιών της, είναι δυνατόν να προβαίνει σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, βελτιώσεις ή εν γένει μεταβολές στην υποδομή και λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου ή των Συναλλαγών καθώς και  να παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας και άλλων συναλλαγών. Τέτοιες μεταβολές γίνονται αυτόματα από την Τράπεζα και γνωστοποιούνται με ανάρτηση σε εμφανές σημείο του Διαδικτυακού Τόπου. Στο ίδιο πλαίσιο, η Τράπεζα δυνατόν να τροποποιεί τους παρόντες όρους προβαίνοντας σε αναθεωρημένη έκδοση αυτών, με  γνωστοποίηση της αλλαγής μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Οι εκάστοτε νέοι όροι γίνονται αποδεκτοί από τον Κάτοχο κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο Προοίμιο.
 
11. Διάρκεια της σύμβασης
Στην περίπτωση που ο Κάτοχος έχει εγγραφεί στους συνδρομητές του Διαδικτυακού Τόπου, η σύμβαση που συνάπτεται με την εκ μέρους του αποδοχή των παρόντων όρων είναι αόριστης διάρκειας και δύναται να λυθεί οποτεδήποτε με δήλωση του καθενός από τα μέρη προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση αυτή εκπληρώνονται όλες οι Συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί μέχρι να περιέλθει η δήλωση αυτή στο συμβαλλόμενο μέρος στο οποίο απευθύνεται.
 
12. Συμπληρωματική εφαρμογή όρων χρήσης της κάρτας
Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από τους παρόντες όρους, ισχύουν οι όροι της σύμβασης που έχει αποδεχθεί ο Κάτοχος για τη χρήση της κάρτας του.
 
13. Προσφυγή
Ο χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου ως καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προσφύγει  σε μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς του με την Τράπεζα αναγόμενης στη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και τη διενέργεια των Συναλλαγών, όπως είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr), στον οποίο μπορεί να προσφύγει εγγράφως, η κατά περίπτωση αρμόδια επιτροπή φιλικού διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2251/2004, καθώς και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών (www.bank-invest-omb.gr). Επίσης η Διεύθυνση Σχέσεων με Πελάτες της Τράπεζας αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία αυτής μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στην Τράπεζα για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ή παραπόνου του. Πληρέστερη ενημέρωση για την εν λόγω υπηρεσία και την διαδικασία υποβολής παραπόνων υπάρχει στο Διαδικτυακό Τόπο της Τράπεζας (http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=218&mid=596&lang=gr.)