Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018
English
Είσοδος Μέλους
Νέα πληρωμή
Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
 
 
H Τράπεζα Eurobank Ergasias AE (Όθωνος 8, 10557 Αθήνα, τηλ. 3337000) ενημερώνει ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων με τις εξής ιδιότητες : χρήστες ή συνδρομητές του Διαδικτυακού Τόπου www.livepay.gr (στο εξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), φορείς ή εκπρόσωποι επιχειρήσεων που εξοφλούνται μέσω του Διαδιακτυακού Τόπου (στο εξής, οι επιχειρήσεις καλούμενες «Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις») καθώς και επιχειρήσεων που υποβάλλουν μέσω του Διαδικτυακού Τόπου αίτηση ενδιαφέροντος για να εξοφλούνται μέσω αυτού.
 
Σκοπός επεξεργασίας : α) εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου β) εξυπηρέτηση και υποστήριξη των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου προς τους συνδρομητές του γ) επικοινωνία της Τράπεζας με τους χρήστες που δηλώνουν εκουσίως τα στοιχεία τους για το σκοπό αυτό δ) υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσης των συνδρομητών του Διαδικτυακού Τόπου, αποστολή προς αυτούς από την Τράπεζα ενημερωτικού υλικού για προϊόντα και υπηρεσίες της ή διαβίβαση των στοιχείων τους στις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις για την αποστολή από αυτές  ενημερωτικού υλικού για τις υπηρεσίες τους στ) ενδεχόμενη αποστολή από την Τράπεζα emails σχετικών με προϊόντα και υπηρεσίες της προς τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου που έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους δ/νση μέσω αυτού, με τη συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου ζ) ανάρτηση στο Διαδικτυακό Τόπο στοιχείων των Συνεργαζομένων ατομικών Επιχειρήσεων β) λήψη αιτήσεων ενδιαφέροντος  που υποβάλλονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου από επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Τράπεζα για την εξόφλησή τους μέσω του Διαδικτυακού Τόπου στ) προάσπιση των συμφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που επιβάλλονται από το νόμο ή κανονιστική πράξη
 
Αποδέκτες των δεδομένων : Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας καθώς και οι θυγατρικές της με έδρα την Ελλάδα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, δημόσιες, δικαστικές  ή εποπτικές αρχές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους καθώς και οι  Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις
 
Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους πρόσβασης και αντίρρησης (άρθρα 12 και 13 αντίστοιχα του ν. 2472/1997), τα φυσικά πρόσωπα τα προσωπικά δεδομένα των οποίων υφίστανται επεξεργασία κατά τα ανωτέρω, μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν της Τράπεζάς μας (κος Δάλκος Γεώργιος, Έσλιν και Αμαλιάδος 20, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 11523, τηλ. 211-8809679).